KLASIČNAGEODEZIJA

ZEMLJIŠKI KATASTER

Zemljiški kataster je uradna evidenca o zemljiščih, kjer so vpisani vsi podatki

glede zemljišč. Povezuje stvarne pravice na nepremičninah oziroma zemljiščih, ki jih vodi zemljiška knjiga, z lokacijo v prostoru  umesti lastnino v prostor, oziroma ga poveže z lastnikom.

Izvajamo:

 

• ureditve in izravnave mej,

• parcelacije,

• določitve zemljišč pod stavbo,

• spremembe vrste rabe,

• izmere dolžinskih objektov (kot so npr. ceste).

 

KATASTER STAVB

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah. Povezuje se z zemljiškim katastrom ter zemljiško knjigo.

Stavba je prostor, v katerega lahko človek vstopi in je namenjen njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivanju. Vsak posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov, ki se lahko samostojno pravno urejajo. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Izvajamo:

 

• izdelavo elaboratov za vpis stavbe in njenih delov v kataster stavb.

GEODETSKI NAČRTI

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih standardih. Geodetski načrt sestavljata grafični prikaz in njegov certifikat.

Geodetski načrt potrebujete:

 

• za pripravo projektne dokumentacije (gradnja objektov, javnih infrastruktur …),

• ob spremembi stanja zemljišča (za pridobitev uporabnega dovoljenja),

• za pripravo lokacijskih načrtov.

 

 

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Inženirska geodezija se ukvarja predvsem s prenosom projektiranih objektov v naravo (zakoličevanje objektov) in spremljanjem le-teh skozi njihovo življenjsko dobo. Pokriva geodetska dela in postopke, ki se izvajajo pri projektiranju in gradnji objektov.

Nekaj naših storitev:

 

• zakoličevanje objektov, cest, infrastrukturnih vodov, žičnic,

• opazovanje premikov objektov in terena,

• opazovanje in izračun izkopov ter nasutij.

KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE - GJI

Kataster gospodarske javne infrastrukture predstavlja temeljno nepremičninsko evidenco v Sloveniji, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske javne infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, vodna infrastruktura …).

Osnovi namen katastra je prikaz zasedenosti prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture, ki nam omogoča bolj smotrno urejanje in varnejše izvajanje posegov v prostor.

 

Storitve:

 

• izmere vodovodnih, električnih, telefonskih, plinskih in kanalizacijskih omrežij,

• izdelava elaboratov za vpis v zbirni kataster GJI.

 

 

©Vse pravice pridržane. Hektar 2016. Izdelava strani Razzor Grafika.